+36 1 / 299 7078

info@demaioconsulting.eu

Cégünk által nyújtott fordítói szolgáltatás feltételei

Hibás teljesítés esete
Az elvégzett fordítói munkában esetlegesen előforduló hiba vagy hibák, illetve pontatlanságok semmilyen esetben sem érvénytelenítik a megbízás tárgyát képző teljes fordítást. A Fordító az alábbi esetekben díjmentesen vállalja a hibák korrekcióját: egyes szavak téves átfordítása, helyesírási hibák, nyelvtani hibák, kihagyások, elütések, a munka megkezdése előtt esetlegesen átadott szószedetek figyelmen kívül hagyása.
A minőségi kifogások és reklamációk érvényesítésére a Végleges Fordítás átvételétől számított 30 (harminc) napon belül, e mail vagy fax útján írásban jelezve van lehetőség. A megfogalmazott Kifogás mellé minden esetben mellékelendő az Eredeti /forrás/ Dokumentum, és a Végleges Fordítás, (amennyiben az már az Ügyfél részére ténylegesen átadásra került), valamint a kifogásolt részek pontos és egyértelmű megjelölése.

Az elvégzett fordítás véglegesnek tekintendő, amennyiben az ügyfél az itt meghatározott időn belül nem jelzi kifogását, a későbbiekben jelzett módosítások csakis díjfizetés ellenében igényelhetőek. A rendelkezésre álló határidő lejártával a Fordító mentesül minden felelősség alól, az  Ügyfél a szolgáltatással kapcsolatos egyéb kár érvényesítésére nem jogosult.

A Fordító díjmentesen szavatolja a kifogásolt részek korrekcióját, és a kijavított dokumentum átadását,  amennyiben az Ügyfél a kifogását a meghatározott időtartamon belül jelzi. 

Felelősségvállalás
A Fordítót semmilyen esetben sem terheli felelősség a nyújtott szolgáltatásból eredő az Ügyfél, vagy hozzátartozó harmadik fél által, közvetve vagy közvetlen úton elszenvedett károkért. Ezen irányelv érvényessége független az elszenvedett kár szerződéses, avagy szerződéses megállapodáson kívül nyújtott szolgáltatás tárgyától, teljesítésének módjától. A Fordító felelősségvállalásának mértéke semmilyen esetben sem haladja meg a teljesített szolgáltatás kiszámlázott díját.

A megbízás hatályának megszűnése
A Fordítót nem terheli felelősség a rajta kívülálló okokból eredő késedelmekért, mint például a fax, modem, e – mail és/vagy egyéb más levelező, posta szolgálat és egyéb eszközök nem megfelelő működéséért, (vis major esetek).

Az Ügyfél jogosult a megbízástól elállni, amennyiben a Fordító az Ajánlatban feltüntetett vállalási határidő tekintetében jelentős késedelembe esik, azaz meghaladja annak legalább az 1/3 részét,  és ez a késedelem kizárólag a Fordítónak róható fel, ez esetben a késedelmesen teljesített szolgáltatás díja visszafizetésre kerül.

A vállalási határidőn belüli megrendeléstől történő elállás esetén, a már teljesített fordítás díjának 100%-a, a felfüggesztett szolgáltatás díjának pedig az 50% kerül kiszámlázásra.

Amennyiben az Ügyfél a teljes szolgáltatás díját már előre kifizette, a felfüggesztett szolgáltatásra vonatkozó díj 50% – a visszatérítésre kerül.

Titoktartási nyilatkozat  
A Fordító teljes titoktartást szavatol az elvégzett, (vagy elvégzendő) szolgáltatás, illetve az Ügyfél által a tudomására hozott bármely  egyéb információ tekintetében.

A Fordító kötelezettséget vállal, hogy ezen bizalmas információkat, az Ügyfél írásbeli meghatalmazása  nélkül nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél számára, , kivéve a megbízás során foglalkoztatottak, akik munkakörükből eredően a szükséges mértékben hozzáférhetnek  a bizalmas információkhoz.

A Fordító titoktartási kötelezettsége nem vonatkozik olyan információkra, amelyek jogszabályi kötelezettség vagy jogerős bírósági vagy hatósági határozat alapján nyilvánosságra hozandók, vagy már az információk átadásakor köztudomásúvá váltak, tehát nyilvánosságra hozták, vagy általánosan hozzáférhetővé tették őket.

Kártérítés
Az Ügyfél kötelezettséget vállal a Fordító, és annak munkatársai által viselt, bármely esetleges igény, vagy jogi követelés kapcsán felmerülő költségek, károk, esetleges jogi költségek megtérítésére,  valamint mentesíti őket  a követelésektől és felelősségtől az alábbi esetekben:

(a) jelen megállapodás teljesítése;
(b) az Ügyfél által felhasznált, előállított, publikált, népszerűsített, értékesített, terjesztett, dokumentumok, információk vonatkozásában;
(c) a megállapodás során tett nyilatkozatok és kötelezettségvállalások megsértése az Ügyfél részéről;
(d) esetleges adók, illetékek, járulékok, és egyéb fizetési kötelezettségek amelyeket a törvény, vagy a hatóságok az Ügyfél  által bármilyen anyag használatával, előállításával, publikálásával, népszerűsítésével, értékesítésével, vagy terjesztésével kapcsolatosan  állapítanak meg;
(e) a Végleges Dokumentum kapcsán felmerülő, az üzleti titoktartás, szerzői jogok, szabadalom, védjegyek, vagy más harmadik fél magánjogának megsértéséből, eredő esetleges kártérítési igények.

Irányadó jog 

A jelen Általános feltételek teljesítése tekintetében a magyar jog az irányadó, és kizárólag a felek közötti írásos megállapodás esetében tekintendők érvényesnek/hatályosnak.
A felek közös megegyezése alapján, bármely jogvita és nézeteltérés a Budapesti Törvényszék illetékességébe tartozik.